DMADV (DFSS)

op

De afkorting DMADV staat voor vijf fasen van het ontwikkelproces: Definiëren, Meetbaar maken van klanteisen, Analyseren van concepten, het Detailleren van ontwerp en Verifiëren. Een zogenaamde waterfall aanpak om nieuwe producten, diensten en processen te maken.

Doelen van een DMADV

  • Nieuwe producten, diensten en/of processen gestructureerd ontwikkelen
  • Data-gestuurd verifiëren

Toelichting

In tegenstelling tot het DMAIC model richt DFSS (Design for Six Sigma) met DMADV zich niet op de verbetering van bestaande processen, maar op het ontwikkelen en realiseren van nog niet bestaande oplossingen. Binnen DMADV kom je veel ‘klassieke’ Lean Six Sigma tools tegen, zoals de FMEA, Statistische analyses en de (toekomstige) VSM. Is niet alleen succesvol bij de maakindustrie ingezet, maar ook bij het invoeren of redesignen van een ICT systeem. 

DMADV aanpak

  • Definiëren: stel projectdoelstellingen vast en een team samen, die recht doen aan (nieuwe)  klanteisen en de bedrijfsstrategie
  • Meten: stel de CTQs (Critical To Quality karakteristieken), producteigenschappen, de mogelijkheden van het productieproces en de risico’s meetbaar vast
  • Analyseren: ontwikkel en ontwerp een aantal alternatieven, en selecteer het beste
  • Detailontwerp (Design): werk het gekozen ontwerp in detail uit (prototyping), breng verbeteringen aan en plan om het te testen. In deze fase zijn simulaties soms nodig
  • Verifiëren: test het ontwerp uit en meet of het aan de eigenschappen voldoet. Zet een pilot op, richt het productieproces (idealiter) in en draag over aan de proceseigenaar

Alternatief van DMADV

Algemeen gaat het om New Product Development (NPD) en om een Waterfall Process. Specifiek komen vele acroniemen zoals (D)IDOV voor (zeker in de maakindustrie). Er komen ook hybride aanpakken voor, zoals Scrum Sprints of een BML in elke fase.

Voorbeeld van een DMADV 

Er is onderzoek gedaan om te kijken naar een ontwerp van een nieuw soort drone. De drones tot nu toe, voldeden nog niet aan de benodigde eisen van een Afrikaanse overheidsinstantie. Denk hierbij aan goed en snel medicijntransport in moeilijk toegankelijke gebieden, zoals tropische bossen.

Een drone voor medicijntransport?

Een drone is een onbemand luchtvliegtuig. Het kan hierbij gaan om zowel een luchtvliegtuig dat op afstand bestuurd wordt, als een vliegtuig wat een vooraf geprogrammeerde vliegroute aflegt. Juist in landen met (tijdelijk) moeilijk begaanbare locaties, kunnen drones een sneller alternatief zijn op bemande motorvoertuigen, zoals motorbikes

Testvluchten met een nieuwe drone

 testvlucht drone van een DMADV projectDoornemen van testvlucht drone met ziekenhuispersoneel

Na een succesvolle testvlucht wordt door het Dr.One team met het ziekenhuispersoneel het concept van medicijnbezorging per drone doorgenomen.

De DMADV als aanpak

Uiteindelijk is gekozen voor een DMADV aanpak gedurende het traject tot en met gevalideerde testen. Hiervoor is gekozen omdat het hier om het ontwikkelen van een nieuw type drone betrof, en het nogal wat ontwikkeltijd vergt. De DMADV aanpak is reeds in dit hoofdstuk behandeld.

De Design FMEA

Een van de meest gebruikte of gangbare tools binnen DMADV, is de Design FMEA. Met een FMEA kun je risico’s in zowel globale, als meer gedetailleerde ontwerpen inventariseren. Ook kun je met een FMEA risico’s in te ontwerpen processen inventariseren. Aanvullend kun je, na relatief grote risico’s gevonden te hebben, tegenmaatregelen (interventies) voorstellen en invoeren.

Hieronder is een deelresultaat van een veel uitgebreidere FMEA weergegeven in tabelvorm.

Deelresultaat design FMEA in tabelvorm

De categorieën in de linker kolom van de vorige tabel, komen van een voorafgaande visgraat-analyse. Denk hierbij expliciet aan de 6 M’en: Mens, Methode, Moeder natuur, Materialen, Machine en Metingen. Voor meer informatie over de visgraat, verwijzen wij ook naar de Analysefase, waar deze tool in detail is beschreven.

De waarden van de Risico scores (Risk Score rechts in de tabel), ofwel de Risk Priority Number (RPN) zijn gebaseerd op onderstaande schaalwaarden van Severity (Sev), Occurrence (Occ) & Detectability (Det).

FMEA risico prioriteit nummer schaal

Grote risico’s na de interventies sterk gereduceerd

Uiteindelijk zijn relevante risico’s in kaart gebracht. In de tabel hierna zijn tegenmaatregelen (interventies) weergegeven, die de vooraf veronderstelde grote risico’s (die met een relatief hoge Risk Priority Number ofwel RPN) van het ontwerp terugdringen of oplossen. Een reductie van meer dan 90% van de risicowaarden (RPN’s) is geen uitzondering.

Mooi is dat hiermee de vooraf mogelijk ernstige risico’s kunnen worden tegengegaan, indien met de daadwerkelijke bouw van de nieuwe drone wordt aangevangen.

Uiteindelijk is een werkbare drone ontwikkeld, tot en met testen op een vliegveld buiten. Bijzonder zijn hierbij de technische vernieuwingen, welke een stijging rechtop mogelijk maakt, een hoge snelheid en met lagere kosten dan de huidige methode. Het is nu aan de betreffende regering om met de definitieve opdracht tot deze nieuwe drone te komen, welke haar helpt om in de toekomst een nog betere zorg te bewerkstelligen.

Noot: hier is de aanname van bekendheid met de FMEA verondersteld, of dat de uitleg over de FMEA elders in het boek volstaat. Ook is een en ander hier vereenvoudigd weergegeven of zelfs weggelaten. Doel was om een praktijkvoorbeeld van een Design FMEA te geven, welke gangbaar is bij ontwerp/ nieuwbouw.

Conclusie: een goede analyse van risico’s vooraf, kan erg veel onnodige defecten en tijd in de bouwfase en erna schelen!

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over DMADV?

Portretfoto Marcus cirkelvorm

Marcus Bergman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Marcus cirkelvorm

Marcus Bergman

Master Black Belt

"De duur van een DMADV is gauw een jaar, tot zelfs meerdere jaren."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure