Blog artikelen en onderwerp

5 brainstormtechnieken voor innovatieve oplossingen

Brainstormen is een creatief proces waarbij er geprobeerd wordt zoveel mogelijk..

5x waarom methode

Binnen Toyota (TPS) ingevoerde, effectieve interviewtechniek om tot de kern te..

Tijdreeksgrafiek

De tijdreeksgrafiek geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de..

Project Charter

Een afgetekend Project Charter is letterlijk een goedgekeurde DMAIC-opdracht op..

Waarom continu verbeteren?

Elke organisatie die zichzelf serieus neemt, weet dat het altijd beter kan...

Shaping a vision: Bull's eye chart exercise

Bij de Bull’s Eye Chart Exercise test je samen hoe uitvoerbaar de gevormde..

CAP-model: Creating a Shared Need

Idealiter voelt bijna iedereen binnen de organisatie dat de behoefte om te..

Strategy deployment, OGSM en Hoshin Kanri

Voor sommigen is het vormgeven van een visie of strategie, hetzelfde als het..

Transformeer naar een lean-bedrijfscultuur

Als je in de jaren tachtig een willekeurig bedrijf binnenliep, trof je daar een..

GROW-Model

GROW is een coaching-model voor het oplossen van problemen en het stellen van..

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De Myers-Briggs Type Indicator© is één van ‘s werelds meest gehanteerde..

BIG 5 persoonlijkheidstest

Jouw persoonlijkheid bestaat volgens veel taalwetenschappers en psychologen uit..

Change Management

Dat anderen veranderen is natuurlijk mooi, maar zelf veranderen blijft lastig...

Control tollgate review + checklist

Hieronder vindt u een checklist voor de control-fase van de DMAIC. Voor meer..

Out Of Control Action Plan (OCAP)

Een OCAP (Out of Control Action Plan) is getrouwd met Control Charts. Doel was..

De nameting van een verbetertraject

Een DMAIC verbeterproces vraagt nogal wat van een organisatie in termen van..

Overall Equipment Effectiveness

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is waarschijnlijk de belangrijkste KPI..

Design of Experiments

Een Design of Experiments (DOE) bestaat uit minimaal één (vaak meerdere)..

Total Productive Maintenance (TPM)

Veel productieverlies en uitval is te wijten aan slecht onderhouden machines en..

One-Way ANOVA

Een variantieanalyse ofwel ANOVA is een hypothesetoets. Hiermee wordt gekeken..

Hypothesetoetsen: regressieanalyse

Regressieanalyse is een statistische methode, waarmee een relatie tussen twee..

Visual Management

Visual Management communiceert in beelden in plaats van met woorden. Het..

Hypothesetoetsen: sterktematen r en R2

Een correlatiecoëfficiënt r is een lineaire maat voor de sterkte tussen twee..

RASCI Matrix

Een RACI of RASCI matrix is een gangbaar onderdeel bij het toewijzen van taken,..

Hypothesetoetsen

Hypothesetoetsen zijn statistische methodes om effecten (zoals statistische..

Staafdiagram

Een staafdiagram is een algemene term voor grafieken zoals een Pareto-diagram...

Individual Value Plot

Een Individual Value Plot (IVP) is een grafiek waarmee een relatie tussen een..

Control Plan

In het Control Plan geef je overzichtelijk aan hoe je de verbetering in het..

Boxplot

Een Boxplot is een grafiek waarmee een relatie tussen een continue variabele en..

Matrixplot

Een matrixplot is een verzameling van spreidingsdiagrammen. Hiermee worden..

Borgingspiramide

Er zijn vier methoden om te zorgen dat voortaan op de ‘nieuwe’ manier wordt..

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram is een grafiek waarmee een relatie tussen twee continue..

Datastratificatie

Datastratificatie is het opsplitsen van data in meer homogene groepen (strata)...

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) richt zich op vier aspecten van..

Concentratiediagram

Een concentratiediagram is een visueel hulpmiddel om oorzaken (locaties /..

Spaghettidiagram

Het spaghettidiagram maakt de verplaatsingslijnen en het aantal verplaatsingen..

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping is een van de belangrijkste onderzoeksmethoden binnen Lean..

Takttijd-analyse

De Takttijd-analyse is een managementmethode om snel te kijken of productie op..

Implementatieplan verbeterproject

In basis is een implementatieplan een actieplan. Je beschrijft wie wat (hoe)..

Value-Add Analysis

Met de Value-Add Analysis maak je een duidelijk onderscheid tussen de..

Pilot

Een pilot is een tijdelijke ‘mini-invoering’ in een deelgebied, welke..

TIMWOODS

TIMWOOD is een acroniem voor de zeven soorten verspilling die Taiichi Onno bij..

Selectiematrix

Elke oplossing heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Om toch een..

Kosten-baten analyse

De goedkoopste oplossing is niet altijd de voordeligste. Voor een helder..

Visgraatdiagram

Het visgraatdiagram, ontwikkeld door Kaoru Ishikawa, zorgt voor een visuele..

Effort/Benefit diagram

Het invoeren van een oplossing gaat niet zonder slag of stoot. Met de..

Analyse: Wat zijn de grondoorzaken?

De Analysefase (A) van een DMAIC verbeterproject maakt duidelijk wat de..

CDAM

Als je met een groep deelnemers creatief hebt nagedacht, heb je waarschijnlijk..

Nulmeting

Een nulmeting binnen Lean Six Sigma geeft aan hoe groot het probleem of de..

De zes denkhoeden

Met de ‘zes denkhoeden’ leer je om je per hoed (rol) te verplaatsen in de..

Voorbeeld Proces-prestatie analyse

Verwerkingstijden van kredietaanvragen analyseren, resulteert in onderstaande..

Prestatiematen: overall performance indices

De Pp(k) is een prestatiemaat die de verhouding weergeeft tussen klanteisen en..

Prestatiematen: Yield

De Yield is een prestatiemaat die het aantal ‘goede’ producten (diensten)..

Defects Per Million Opportunities (DPMO)

De DPMO is een prestatiemaat. DPMO is het aantal fouten, gedeeld door het..

Lateraal denken

Lateraal denken is een term van de Britse medicus en psycholoog Edward de Bono,..

Control Chart

Een Control Chart geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de..

Histogram

Het histogram is een bekende grafiek om de spreiding van een indicator mee weer..

Creativiteitstechnieken

Als voor de hand liggende oplossingen niet blijken te werken, zul je je eigen..

Theory of Constraints

De Theory of Constraints is in de jaren zeventig ontwikkeld door de..

SMED (Singe Minute Exchange of Die)

SMED staat voor Singe Minute Exchange of Die en dit is het systematisch..

Pareto chart

Een Pareto chart is een grafiek om tellingen of gesommeerde waarden van een..

Dotplot

De Dotplot is een grafiek om de spreiding van een indicator weer te geven, met..

Pull Systemen

Bij een pull productiesysteem neemt elke processtap van de vorige stap precies..

Taartdiagram

Een taartdiagram is een grafiek in de vorm van een cirkel of ronde taart (NL)/..

JIT (Just In Time)

Vanuit de Lean House, van origine de ‘tempel van Toyota’ genaamd, praten we..

Spreidingsmaten: interkwartielafstand (IQR)

De interkwartielafstand is een statistische maat voor spreiding. Concreet is de..

Spreidingsmaten: Range (R)

De Range is onderdeel van beschrijvende statistiek, en een maat voor spreiding.

Spreidingsmaten: standaardafwijking

De standaardafwijking is een veel voorkomende maat voor spreiding (variatie)...

Spreidingsmaten: variantie

De variantie is een maat voor spreiding (variatie). Letterlijk is de variantie..

Poka Yoke

De Japanse term Poka Yoke betekent: ‘onopzettelijke fouten vermijden’. Het komt..

5S

5S staat voor Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu en Shitsuke. In het Nederlands..

Centrummaten

Centrummaten zijn statistische kengetallen. Ze zeggen iets over de middelste..

Gage R&R

Een Gage R&R is een statistisch experiment om de precisie van een meetsysteem..

Define tollgate review + checklist

In de define tollgate review koppel je de resultaten van de definitiefase terug..

De Kappa-methode

De Kappa is een precisie-maat voor een meetsysteemanalyse met discrete data. De..

Teamdynamiek (Team Clock model)

Team Clock is een model van Bruce Tuckman (1965) dat een groep mensen helpt om..

Stakeholderanalyse en Communicatieplan

Door een stakeholderanalyse weet je welke invloed jouw verbeterproject heeft op..

Databetrouwbaarheid: bepaal de meetfout

Als je databetrouwbaarheid toetst, bepaal je concreet de meetfout (verschil..

Turfstaat

Met een turfstaat registreer je aantallen met behulp van streepjes met behulp..

A3 methode

De A3 methode (afkomstig van Toyota) is een gestructureerde methode om..

Datacollectieplan

Een datacollectieplan is feitelijk een actieplan om data te verzamelen. In elk..

Operationele Definitie

Een operationele definitie is nodig om een indicator meetbaar te krijgen. Het..

SIPOC

SIPOC is een type afkorting en staat letterlijk voor: Supplier, Input, Process,..

Steekproefgrootte

Een steekproef is een selectie van alle mogelijke metingen (populatie). Een..

Datatypen: Discrete data of continue data

Data worden door statistici in twee verschillende typen ingedeeld: in discrete..

CTC Requirements

De klantwens staat centraal in elk Lean Six Sigma verbeterproject en vormt de..

IPO-matrix

IPO staat letterlijk voor Input, Process en Output. Een IPO-matrix is een..

Kano Analyse

Met een Kano analyse deel je (on)bewuste klantemoties of -behoeften in drie..

Voice of the Customer

Een VOC-analyse is het vertalen van de stem van je klanten (feedback) naar..

Define: Wat is het probleem?

De Definitiefase (D) van een DMAIC verbeterproject maakt duidelijk wat het..

LOM teamontwikkeling

Waarom aandacht voor teamontwikkeling binnen LOM? Misschien wat extreem..

Wat zijn de LOM-rollen?

Een verandertraject kan nooit alleen door de leidinggevende gerealiseerd..

Brown Paper Process Mapping

Wel eens de opmerking gekregen van een proceseigenaar, in de trant van: ‘Er is..

LOM Implementatiestrategieën

De implementatie van LOM kan verschillende doelen dienen. Ook de timing van..

Plus en Klus feedback

‘Plussen & Klussen’ na een sessie -of tussentijds in een verbetertraject- is..

Successen vieren

Een succes vieren hoeft niet altijd groot te zijn. In de Lean gedachtegoed gaat..

Gedrag Observatie Programma (GOP)

GOP staat voor Gedrag Observatie Programma. Het is een methode om door de..

Standard operating procedure (SOP)

SOP staat voor Standard Operating Procedure. Een SOP is een hulpmiddel voor..

Lean-standaarden

Zonder standaard is het lastig verbeteringen duurzaam te behouden. Een..

De evaluatie thermometer werkvorm

Aan de hand van een stelling vraag je de deelnemer met stickers aan te geven in..

Kaizen en Kaizen event

Verbeteren in kleine stapjes, dat is een van dé kenmerken van Lean. Kaizen..

Observeren bij uitvoering van werk

De manager/ teamleider observeert de medewerker bij het uitvoeren van een..

Visualiseren van een workshop

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Mensen denken in plaatjes. Meer dan..

Tijdens de workshop - De fotulen

Fotulen zijn foto’s van (workshop)bijeenkomsten, aangevuld met eventuele..

Go To Gemba

Go To Gemba is een bezoek brengen aan de werkvloer en met eigen ogen zien hoe..

VIBES Feedback Model

Gerichte feedback geven op hoe iemand een workshop faciliteert (of eventueel..

Metaplan workshop

Metaplan© is een interactieve workshoptechniek die leidt tot een gedragen..

Faciliteren

Bij procesverbetering is het van belang dat je samen met medewerkers het werk..

Weekagenda voor succesvolle weekstarts

Een week agenda is een weekindeling van werkzaamheden met een vaste..

DMADV (DFSS)

De afkorting DMADV staat voor vijf fasen van het ontwikkelproces: Definiëren,..

Prestatiemanagement op basis van KPI´s

Prestatiemanagement is een vanuit strategische doelen gecascadeerde, frequente..

BML (lean startup)

De BML (Build, Measure, Learn) methode is de basis van Lean Startup. Al..

Wat is een weekstart?

Een weekstart is een kortdurende staande team bijeenkomst (+/- 30 min), op..

Scrum Sprint (Agile)

Scrum is een Agile ontwikkelmethode, ontwikkeld om het mislukken van kostbare..

Verschillende aanpakken om te innoveren

‘Hoe maak je van een idee een bedrijf?’ vragen velen zich af. Waarom? Voor een..

Wat is een Dagstart?

Een dagstart is een kortdurende teambijeenkomst (max. 15 min), op dagelijkse..

DMAIC: de probleemoplossende aanpak

Het acroniem DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control...

Wat is Lean Operationeel Management (LOM)

Lean Operationeel Management (LOM) is een effectieve, gestructureerde aanpak om..

Lean en Six Sigma samen invoeren

De langetermijn doelstelling van zowel Lean als van Six Sigma is dezelfde: een..

Vele verbeteraanpakken

Een structureel probleem, zoals langdurig hoog verzuim of jarenlang een te lage..

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is GEEN methode van snelle oplossingen. Je pakt het probleem in één..

Wat is lean?

Lean is vergaand ontwikkeld bij met name Toyota (TPS: Toyota Production System)..

CAP-model: Changing systems and structures

Ook de infrastructuur van de organisatie mag worden aangepast aan de nieuwe..

CAP-model: monitoring progress

Facts and figures maken de verandering ‘echt’. Welke indicatoren hebben..

CAP-model: Verankering van de verandering

Zodra de verandering start, begint ook de verduurzaming. Het verankeren is..

CAP-model: Stimuleren van betrokkenheid

Idealiter hebben alle bij de verandering betrokken medewerkers de oprechte wens..

Cap-model: Shaping a vision

Een goede visie raakt het hart, klopt ook rationeel, schetst zeer duidelijk en..

CAP-model: leading change

Succesvolle veranderinitiatieven vereisen gedurende de gehele cyclus van het..

AID-model

Het AID-model van Max Landsberg (1997) staat voor Action, Impact en Desired..

Test of je een change agent bent

In de literatuur is wat betreft veranderkunde veel te vinden over enerzijds..

Evalueer het traject

Je hebt verschillende mensen betrokken bij het verbeterproces. Leer van ze en..

Implementeren van de nieuwe standaard

Een standaard binnen Lean is een, onderling gedragen, huidige beste manier van..

Control: naar een duurzame verankering

De Controlfase (C) van een DMAIC verbeterproject is de fase waarmee het project..

Improve tollgate Review + Checklist

Hieronder vindt u een checklist voor de improve-fase van de DMAIC. Voor meer..

N/3 methode

De N/3 methode is een groepsproces, waarbij je samen een keus maakt uit de..

Negatief brainstormen

Veel mensen vinden het makkelijker om kritiek te leveren, dan om positieve..

Traditioneel brainstormen

Brainstormen is een veelgebruikte techniek om van mensen veel verschillende..

Processen balanceren

Het gericht balanceren van je keten of proces, is een gedeelde..

Improve: welke oplossingen invoeren

Na de diagnose van je uitdaging of probleem, is het eindelijk oplostijd! Als de..

Analyse tollgate review + checklist

Hieronder vindt u een checklist voor de analyse-fase van de DMAIC.

Datamatrix / Stacked data

Een gestapelde (stacked) tabel- of matrixformat is een ideale weergave om met..

Overzicht data tools

Het verifiëren van verbanden of relaties met behulp van statistische methoden..

Processimulatie

Simulaties zijn nabootsingen, om met een zekere mate van nauwkeurigheid te..

Procesbeschrijving

De procesbeschrijving geeft een visueel overzicht over het totale proces en de..

Overzicht procesanalyse tools

Procesanalyses impliceren veelal procesbeschrijvingen (visuele overzichten van..

Oorzaak en Gevolgmatrix

De Oorzaak & Gevolgmatrix is een matrix (tabel), en laat de relatie zien tussen..

Measure tollgate review + checklist

Hieronder staat een checklist voor de measure-fase van de DMAIC. Meer..

Sigma-niveaus

Het Sigma-niveau is dé procesprestatiemaat binnen Six Sigma.

Prestatiematen: process capability indices

De Cp(k) is een prestatiemaat die de verhouding weergeeft tussen klanteisen en..

Prestatiematen: Parts per million (PPM)

De PPM is een prestatiemaat. PPM (Parts Per Million) is het aantal defecte..

Spreidingsmaten

Spreidingsmaten zijn statistische kengetallen die iets zeggen over de variatie..

Centrummaten: modus

De modus is de meest voorkomende waarde in een datatset (grootste frequentie)...

Centrummaten: proportie

Een proportie is het aantal successen (of defecten), gedeeld door het totaal..

Centrummaten: mediaan

De mediaan is een centrummaat. De mediaan is de middelste waarde van een..

Centrummaten: kwartielen

Het opsplitsen van data in vier gelijke delen doe je door middel van drie..

Centrummaten: gemiddelde

Het gemiddelde is gedefinieerd als de som van een aantal waarnemingen (x1, x2,..

Databetrouwbaarheid: precisie

Bij een meetsysteem met een goede precisie, is de variatie van de meetfout..

Meetsysteem analyse in de maakindustrie

Hieronder staat een praktijkvoorbeeld van hoe de accuraatheid van een..

Accuraatheid: stabiliteit

Een stabiel meetsysteem betekent dat het meetsysteem constant blijft meten in..

Accuraatheid: lineariteit

De lineariteit is de relatieve meetfout tussen gemeten en werkelijke waarde in..

Accuraatheid: systematische meetfout

Met de systematische meetfout bedoelen we het gemiddelde van een (min of meer)..

Measure: hoe groot is het probleem?

De Meetfase is de tweede fase van de DMAIC projectmethodologie. Deze fase is..

Eerste Projectbijeenkomst - Agenda-aftrap

Deze bijeenkomst is de formele aftrap van het verbeterproject. Het is van..

Belbin's teamrollen

De negen (vroeger acht) teamrollen van Meredith Belbin (1988) identificeren de..

Pain-storming

PAIN is een acroniem voor Persona, Activities, Issues, Needs. PAIN-storming is..

De visuele check-in

Met de visuele check-in vraag je de deelnemers, door het maken van een tekening..

Het borgen van Lean Operationeel Management

Om te borgen dat Lean Operationeel Management toegepast blijft worden is het..

Workshop | Lean Six Sigma Partners

Doel • Efficiënt herkenbare informatie delen van een workshop • Om het geheugen..

Spreidingsmaten | Lean Six Sigma Partners

Doel •Inzicht krijgen in de variatie die klanten ervaren • Begrijpen hoe je..

Overproductie | Lean Six Sigma Partners

Doel • Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen

Hypothesetoetsen LSS | Lean Six Sigma Partners

Aanleiding

Kaizen | Lean Six Sigma Partners

Wat is Kaizen? Verbeteren in kleine stapjes, dat is een van dé kenmerken van..

Wat is Lean? | Lean Six Sigma Partners

Lean en TPS Lean is ontwikkeld bij met name Toyota (TPS: Toyota Production..

AID model | Lean Six Sigma Partners

Doel - Complimenteren naar aanleiding van positieve impact of adresseren..

Appelboom | Lean Six Sigma Partners

Verbeteren met verstand en een structuur

Belbin | Lean Six Sigma Partners

Doel • Het verhogen van je zelfbewustzijn en begrip van ieders voorkeursrollen..

Boxplot | Lean Six Sigma Partners

Doel Een relatie tussen een continue variabele (Y) en discrete variabele(n) (X)..

De Lean Six Sigma beltstructuur

Ontwikkeld door Mikel Harry (’88/’89), is de ‘beltstructuur’ wereldwijd..

CAP-model intro

CAP (Change Acceleration Process) is een praktisch hanteerbaar stappenplan voor..

Change Agent | Lean Six Sigma Partners

ZIJ moeten veranderen! Dat anderen veranderen is natuurlijk mooi, maar zelf..

Typen data | Lean Six Sigma Partners

Doel • Onderscheid kunnen maken: welke type data is nuttig voor jouw situatie?..

CTC Requirements | Lean Six Sigma Partners

Doel • Vertalen van je klantbehoeften in kritieke, afgebakende en meetbare..

CTQ Flowdown | Lean Six Sigma Partners

Doel • Vertalen van je klantbehoeften in kritieke, afgebakende en meetbare..

CTC Matrix | Lean Six Sigma Partners

Doel • Vertalen van je klantbehoeften in kritieke, afgebakende en meetbare..

Defects | Lean Six Sigma Partners

Doel • Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen

Agile | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

Lean Standaarden | Lean Six Sigma Partners

Wat is een standaard volgens Lean? In één zin: een standaard binnen Lean is een..

Borgingspiramide | LSSP Six Sigma Partners

Doel

FIFO | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zowel overproductie als onderproductie vermijden • Tussenvoorraden en de..

First Pass Yield | Lean Six Sigma Partners

Waarom heet het Six Sigma? Variatie is een belangrijk onderdeel van Six Sigma...

Flow | Lean Six Sigma Partners

Lean is niet zozeer een methode als wel een manier van denken, om van daaruit..

Flow Pull | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zowel overproductie als onderproductie vermijden • Tussenvoorraden en de..

Gemiddelde | Lean Six Sigma Partners

Doel Begrijpen dat je per type data tot een kengetal kan komen over de ligging..

Hoshin Kanri | Lean Six Sigma Partners

Ontwikkel je strategie of visie Voor sommigen is het vormgeven van een visie of..

Hypothesetoetsen| Lean Six Sigma Partners

Aanleiding Is het enkel weergeven van grafieken of tabellen, genoeg om zeker te..

Hypothesetoetsen: One-Way ANOVA | Lean Six Sigma Partners

Doel • Gemiddeldes per groep toetsen op verschillen

Japanse woorden | Lean Six Sigma Partners

Andon (行灯 of アンドン of あんどん) is een duidelijk visueel signaleringssysteem dat..

Lean in het kort | Lean Six Sigma Partners

Lean en TPS Lean is ontwikkeld bij met name Toyota (TPS: Toyota Production..

Klanttevredenheid (KTV) | Lean Six Sigma Partners

Doel • Begrijpen wat kritieke eisen zijn voor je klant om een (zeer) goede..

Lean | Lean Six Sigma Partners

Lean is niet zozeer een methode als wel een manier van denken, om van daaruit..

Lean Six Sigma invoeren | Lean Six Sigma Partners

Om het WAARHEEN te duiden Een belangrijk succescriterium bij..

Leanoveren | Lean Six Sigma Partners

Wat is innoveren dan wèl? Volgens het innovatieplatform, uit de tijd van..

Lineariteit | Lean Six Sigma Partners

Doel • Een dataset beoordelen op een systematische meetfout (accuraatheid)

LSS (Lean Six Sigma) | Lean Six Sigma Partners

Waarom heet het Six Sigma? Variatie is een belangrijk onderdeel van Six Sigma...

Makigami | Lean Six Sigma Partners

Doel • Inzicht krijgen in wat relevante pijnpunten van een proces of zelfs..

Mediaan | Lean Six Sigma Partners

Doel Begrijpen dat je per type data tot een kengetal kan komen over de ligging..

Modus | Lean Six Sigma Partners

Doel Begrijpen dat je per type data tot een kengetal kan komen over de ligging..

Muda | Lean Six Sigma Partners

Doel • Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen

Muda, Mura en Muri | Lean Six Sigma Partners

Lean rekent af met Muda, Mura en Muri. Dit zijn drie Japanse begrippen die..

Nameting | Lean Six Sigma Partners

Doel • Het resultaat van de verbeteringen inzichtelijk maken • De significante..

N/3-methode | Lean Six Sigma Partners

Doel Het grote aantal alternatieven terugbrengen door de minst wenselijke eruit..

Oorzaak -en gevolgmatrix | Lean Six Sigma Partners

Doel • De mogelijke oorzaken van een probleem rangschikken

Operational Excellence | Lean Six Sigma Partners

Om het WAARHEEN te duiden Een belangrijk succescriterium bij..

PCE (Process Cycle Efficiency) | Lean Six Sigma Partners

Doel • Identificeer waar precies in het proces welke verspilling optreedt..

Precisie | Lean Six Sigma Partners

Doel • Een dataset beoordelen op een systematische meetfout (accuraatheid)

Prestatiemanagement | Lean Six Sigma Partners

Doel • De strategie koppelen aan prestatiedialogen en prestaties zichtbaar..

Procesanalyse | Lean Six Sigma Partners

Doel • Identificeer waar precies in het proces welke verspilling optreedt..

Proportie | Lean Six Sigma Partners

Doel Begrijpen dat je per type data tot een kengetal kan komen over de ligging..

Pull | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zowel overproductie als onderproductie vermijden • Tussenvoorraden en de..

Quick Wins | Lean Six Sigma Partners

Verbeteren met verstand en een structuur Een structureel probleem, zoals..

RAAGAA Model | Lean Six Sigma Partners

Doel • De coachee verder helpen in zijn of haar ontwikkeling/groei, of op weg..

RAS(C)I Matrix | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zorg dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid in het ‘nieuwe’..

Red Belt | Lean Six Sigma Partners

Ontwikkeld door Mikel Harry (’88/’89), is de ‘beltstructuur’ wereldwijd..

Replenishment Pull System | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zowel overproductie als onderproductie vermijden • Tussenvoorraden en de..

Regelkaarten | Lean Six Sigma Partners

Doel • Inzicht geven in de ordegrootte, spreiding als stabiliteit van een..

Root Cause Analysis (RCA) | Lean Six Sigma Partners

Doel • De mogelijke oorzaken van een probleem rangschikken

SAR Model | Lean Six Sigma Partners

Doel • De coachee verder helpen in zijn of haar ontwikkeling/groei, of op weg..

SCRUM Sprint (Agile) | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

SCRUM Master | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

SCRUM Team | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

Sigma-niveaus | Lean Six Sigma Partners

Waarom heet het Six Sigma? Variatie is een belangrijk onderdeel van Six Sigma...

Spreidingsdiagram | Lean Six Sigma Partners

Doel •Een relatie tussen twee continue variabelen visualiseren

Sprint | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

Sprint backlog | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

Stabiliteit | Lean Six Sigma Partners

Doel • Een dataset beoordelen op een systematische meetfout (accuraatheid)

Stakeholder Analyse | Lean Six Sigma Partners

Verandering en commitment Iedere Green Belt zal weten, in een ideaal Lean Six..

Stand-ups | Lean Six Sigma Partners

ZIJ moeten veranderen! Dat anderen veranderen is natuurlijk mooi, maar zelf..

SWOT Analyse | Lean Six Sigma Partners

Doel Het expliciet maken van de daadwerkelijke ‘pijn’ en behoefte van de..

Threat/Opportunity Matrix | Lean Six Sigma Partners

Doel Het expliciet maken van de daadwerkelijke ‘pijn’ en behoefte van de..

Toyota Production System (TPS) | Lean Six Sigma Partners

Lean en TPS Lean is ontwikkeld bij met name Toyota (TPS: Toyota Production..

Transport | Lean Six Sigma Partners

Doel • Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen

User stories | Lean Six Sigma Partners

Doel Nieuw en werkend (software)onderdeel opleveren per Scrum Sprint.

VERSTOPT | Lean Six Sigma Partners

Doel • Bewust worden en herkennen van typen verspilling in je processen

Visgraatdiagram | Lean Six Sigma Partners

Doel • De mogelijke oorzaken van een probleem rangschikken

Voice Of the Business | Lean Six Sigma Partners

Doel • Begrijpen wat kritieke eisen zijn voor je klant om een (zeer) goede..

Waiting | Lean Six Sigma Partners

Weekagenda | Lean Six Sigma Partners

Doel • Zorgt voor duidelijkheid, rust en vergroting van concentratie en focus..

AID-model | Lean Six Sigma Partners

Hypothesetoetsen Hypothese toetsen en analyses Aanleiding Is het enkel..

Aanpak en communicatie van een verbetering

Doel • Methodisch: structuur geven aan een verbeterinitiatief • Communicatief:..